El Pla Director de la Bicicleta de València (PDBV), impulsat per l’Ajuntament de València, consisteix en un conjunt d’actuacions l’objectiu de les quals és plantejar mesures que impulsen l’ús de la bicicleta en el municipi de València.

El Plan Director de la Bicicleta de València (PDBV), impulsado por el Ayuntamiento de València, consiste en un conjunto de actuaciones cuyo objetivo es plantear medidas que impulsen el uso de la bicicleta en el municipio de València.