Plan Director de la Bicicleta de València/Pla Director de la Bicicleta de València

El Pla Director de la Bicicleta de València (PDBV) consisteix en un conjunt d’actuacions l’objectiu de les quals és plantejar mesures que impulsen l’ús de la bicicleta en el municipi de València, aconseguint així unes formes de desplaçament més sostenibles, compatibles amb el creixement econòmic, la cohesió social i la defensa del medi ambient.
 
El PDBV és un pla impulsat per l’Ajuntament de Valéncia, i consta de tres eixos d’actuació:
 
01. Infraestructura de Xarxa Ciclista [01_IXR]
02. Sensibilització, Educació i Comunicació [02_SEC]
03. Governança i Gestió [03_GG]
 
El Plan Director de la Bicicleta de València (PDBV) consiste en un conjunto de actuaciones cuyo objetivo es plantear medidas que impulsen el uso de la bicicleta en el municipio de València, logrando así unas formas de desplazamiento más sostenibles, compatibles con el crecimiento económico, la cohesión social y la defensa del medio ambiente.
 
El PDBV es un plan impulsado por el Ayuntamiento de Valéncia, y consta de tres ejes de actuación:
 
01. Infraestructura de Red Ciclista [01_IFR]
02. Sensibilización, Educación y Comunicación [02_SEC]
03. Gobernanza y Gestión [03_GG]